ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020ZAPYTANIE OFERTOWE1.Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcyBENETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78-100 Kołobrzeg, Budzistowo ul. Kasztanowa 122.Opis przedmiotu zamówienia* Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań naukowych obejmujących następująceczynności:a) analiza aktualnego stanu wiedzy w obszarze badań nad automatyzacją procesu wstępnegoprzygotowania surowej borowiny oraz jej konfekcjonowania w postaci pasty borowinowej oraz plastrówborowinowych;b) sprawdzanie stanu innowacyjności obecnie stosowanych systemów wykorzystującychautomatyzację procesów opisanych w punkcie a;c) testowanie obecnie istniejących systemów wykorzystujących automatyzację procesów opisanych wpunkcie a;d) praca nad rozwojem technologii w obszarze badań nad automatyzacją procesów opisanych wpunkcie a.3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być tylko i wyłącznie jednostka naukowa w rozumieniuart. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 zpóźń. zm.), posiadająca przyznaną kategorię naukową1 A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz posiadająca siedzibę naterytorium RP.4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych doposzczególnych kryteriów oceny oferty.Kryterium oceny oferty – cena usługi badawczo – rozwojowej, waga kryterium 100%.5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.Wartość oferty najniższej Cmin. = 100%Wartość złożonej oferty C1, C2, C3, itd.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne TechnologieDziałanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+RObliczanie punktacji kryterium Cmin * 100 /C1(2,3,..).6. Termin składania ofert (termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych oddatyupublicznienia zapytania ofertowego/wysłania zapytań ofertowych (w zależności od tego, która datajest późniejsza) i kończy się z upływem ostatniego dnia)).Termin składania ofert mija w dniu 15.06.2016 r, do godz. 15,00.7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oferenta z wnioskodawcą.8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy) Nie dotyczy9. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej/elektronicznej na adres 78-100 Kołobrzeg, Budzistowo ul.Kasztanowa 12 / beneton@beneton.com.pl., nie później niż do dnia 15.06.2016r. godz. 15:00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2016r. o godz. 16:00w Budzistowie przy ul. Kasztanowej 12.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *